Báo Chí

[cafef] Alo.flowers Đổi mới Để phát triển

[cafef] Alo.flowers Đổi mới Để phát triển

áp dung thành công nghệ với mô hình đặt hoa, để làm dược viêc này, không ai là không phải trai qua những khó khăn, và để thị trường hiểu và chập nhận đó là công việc tốt

 

Đánh giá bài viết